Iskanje po spletni strani: 
 

Obvestila

  Domov > Obvestila
 

22.01.2020:
DELAVCI, ZAPOSLENI PRI AGENCIJAH IMAJO POPOLNOMA ENAKE PRAVICE, KOT VSI OSTALI DELAVCI – PAZITE SE NAMERNEGA ZAVAJANJA, KI SE GA POSLUŽUJEJO AGENCIJE!

Na sedež Konfederacije smo prejeli dokumente delavca, zaposlenega za nedoločen čas pri eni od kadrovskih agencij iz katerih izhaja, da je imel delavec sklenjeno Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s kadrovsko agencijo za opravljanje dela v eni od družb, ki pa je zaradi pravnega prenosa prešla na delodajalca prevzemnika, zaradi česar je kadrovska agencija izgubila posel s to družbo, prevzemna družba očitno ni želela prevzeti ti. agencijskih delavcev in agencija je po Zakonu o delovnih razmerjih (specifične določbe od člena 59. do 63 + vse ostale določbe zakona) dolžna tem delavcem poiskati drugo delo, v tem času pa so delavci doma in prejemajo nadomestilo v skladu s 3.odstavkom 61. člena ZDR-1. Iz dokumentov nadalje izhaja, da se je ta agencija odločila za zelo spretno namerno zavajanje prava neukega delavca in mu v podpis ponudila sporazum o prekinitvi pogodbe po 81. členu ZDR-1 zavedajoč se, da tega ne sme narediti. Kadrovska agencija je po zakonu popolnoma izenačena z ostalimi delodajalci navkljub temu, da opravlja posredovanje delavcev drugim delodajalcem in delavec, s katerim ima agencija sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, je njen delavec. Četudi pride do prekinitve posredovanja tega delavca k drugemu delodajalcu ti. uporabniku je agencija dolžna poskrbeti delavcu delo pri drugem uporabniku. V času, ko delavcu ne zagotavlja dela, pa delavec od agencije prejema nadomestilo, ki pa ne sme biti nižje od 70 odstotkov minimalne plače. Zaradi namernega zavajanja, katerega se je poslužila ta agencija in delavcu vročila v podpis sporazum o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi, s čemer je delavca oškodovala tudi pri njegovih pravicah po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ob prej navedeni direktni kršitvi določb Zakona o delovnih razmerjih, je zgodba zrela za obravnavo na Delovnem sodišču, saj je evidentno, da je bil prava neuki delavec namerno zaveden s strani agencije, ki se je poslužila direktnih kršitev večih zakonov, da o nizki morali vodstva in kadrovske zasedbe te agencije ne izgubljamo besed. Na sindikatu hranimo dokumente in vemo, za katero od agencij, ki delujejo na področju Slovenije gre, prav tako poznamo podpisnike na strani agencije, ki so avtorji tega namernega zavajanja in menimo, da to ni njihovo ne prvo in tudi ne zadnje takšno početje, za katero smo prepričani, da bi moralo dobiti epilog na sodišču medtem, ko bi o avtorjih morala biti obveščena tudi širša javnost. Skupaj z drugimi organizacijami, ki se v tem prostoru trudijo preprečevati in razkrivati takšne umazanije se bomo sindikati – vsaj naša Konfederacija, še naprej borili ter naredili vse, kar je v naših močeh, da bodo takšne kadrovske agencije onemogočene delovati na takšen način, avtorji najrazličnejših v celofan zavitih kršitev veljavne zakonodaje pa razkriti širši javnosti.

Malo za šalo, ali pa tudi zares – morda bi razmislili o vrnitvi običaja »namakanja goljufov v Ljubljanico«.

10.01.2020:
SPREMEMBA MINIMALNE PLAČE

V skladu s spremembo Zakona o minimalni plači se je le-ta s 1. januarjem 2020 povišala na 940,58 € brutto, kar se bo dejansko videlo šele pri januarski plači, izplačani v mesecu februarju. Poleg višine je pomembna sprememba tudi izvzem vseh dodatkov iz minimalne plače. V nadaljevanju članka razlagamo, kaj pomeni minimalna plača in kaj pomenijo dodatki ter posredujemo linke na pomembne podatke ter zakonske določbe medtem, ko nas obveščate, da delodajalci na vse mogoče načine poskušajo zaobiti zakonodajo. Tudi na način, da delavcem ponujajo oziroma vsiljujejo v podpis nove pogodbe o zaposlitvi. Apeliramo na vas, da ne nasedate tem malverzacijam in nas o tem nemudoma obvestite. Predvsem pa ne podpisujte novih pogodb o zaposlitvi brez, da se posvetujete z nami o upravičenosti takšne ponudbe. Pogodba o zaposlitvi se lahko spremeni samo skladno z določbami 49., 50., 51. in 52. člena Zakon o delovnih razmerjih – 1. Predvsem opozarjamo na določbo 51. člena, ki določa, da ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali splošnega akta delodajalca, delavec ohrani vse tiste pravice, ki so ugodneje določene v pogodbi o zaposlitvi. Zato ne nasedajte trditvam, da je nove pogodbe o zaposlitvi potrebno podpisati zaradi spremembe Zakona o minimalni plači, kot nekateri delodajalci zavajajo, s čemer dejansko prikrivajo, da pogodbe spreminjajo v škodo delavcev v delu določb o njihovih osnovnih plačah, kamor sedaj kar v pogodbi vključujejo vse dodatke, s čemer hočejo zaobiti zakonsko določbo o njihovi izločitvi iz minimalne plače.

MINIMALNA PLAČA

Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

ELEMENTI MINIMALNE PLAČE

Iz osnovne zakonske dikcije izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Dodatno je Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači iz minimalne plače izvzel še tri dodatke za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer:

 • dodatek za nočno delo,
 • dodatek za delo v nedeljo ter
 • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,

kar se je začelo obračunavati za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016.

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

MINIMALNA PLAČA ZNAŠA:
 • za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov,
 • za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, 940,58 evrov.

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Od januarja 2021 pa se bo uporabljala formula na podlagi katere bo moral najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške.

ZAKONODAJA:04.07.2019:
ZAHVALA SVETNICAM IN SVETNIKOM DRŽAVNEGA SVETA RS ZA GLASOVANJE PROTI PREDLAGANI SPREMEMBI ZAKONA O MINIMALNI PLAČI

Spoštovane Svetnice, spoštovani Svetniki Državnega sveta RS

Reprezentativna sindikalna konfederacija KNSS – Neodvisnost se vam v imenu članic in članov, delavk in delavcev, državljank in državljanov Republike Slovenije zahvaljuje, da na včerajšnji 20. seji Državnega sveta RS niste podlegli pritiskom kapitala in ste se pravilno odločili v korist nas – večine, da NE PODPRETE predloga spremembe zakona o minimalni plači, katerega so vložile vse reprezentativne delodajalske organizacije: ZDR, GZS, OZS, ZDOPS in TZ na Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, katera deluje v okviru Državnega sveta RS in ji predseduje mag. Marija Lah, podpredsednik komisije je Tomaž Horvat, člani komisije so Franc Golob, Mitja Gorenšček, Danijel Kastelic, Oskar Komac, Jože Smole, Dušan Strnad, mag. Marko Zidanšek, Branko Tomažič, Alojz Kovšca, Srečko Ocvirk in Boris Popovič.

Navedena komisija je namreč predlog spremembe zakona, s katerim bi se dodatek za delovno dobo spet všteval v minimalno plačo, podprla in ga kot predlagateljica vložila v obravnavo na Državni svet RS.

Predlog je obravnavala tudi Komisija za socialno varstvo, delo in invalide, kateri predseduje Peter Požun, podpredsednik je Danijel Kastelic, člani so Igor Antauer, dr. Matjaž Gams, Tomaž Horvat, Ladislav Rožič, Mitja Gorenšček, Lidija Jerkič, Alojz Kovšca in Jože Smole, ki je predlog ocenila za primeren.

Predlog je bil obravnavan na včerajšnji 20. seji DS RS in po dolgi razpravi, katero si lahko vsi pogledate tudi na posnetku seje, na naslovu: http://www.ds-rs.si/?q=novice/20-redna-seja-drzavnega-sveta-rs  (8. točka se začne na cca 2:46:58 medtem, ko je glasovanje na 5:09:03, vmes pa lahko slišite tudi argumente obeh strani in obrazložitve glasov posameznih svetnikov) je bil predlog ZAVRNJEN z 16 glasovi PROTI in 7 glasovi ZA od 23 prisotnih svetnic in svetnikov.

Tem 16 svetnicam in svetnikom ISKRENA HVALA za njihovo stoično držo na glasovanju.

Sindikalni pozdrav,

Predsednica
Evelin Vesenjak l.r

PDF Zahvala svetnikom DS RS (PDF, 0.7MBb)

03.07.2019:
OSTRO NASPROTOVANJE PREDLAGANI SPREMEMBI ZAKONA O MINIMALNI PLAČI IN PONOVNI VKLJUČITVI DODATKA ZA DELOVNO DOBO V MINIMALNO PLAČO

KNSS – Neodvisnost
Miklošičeva cesta 38,
1000 Ljubljana

Republika Slovenija
Državni svet
Šubičeva 4,
1000 Ljubljana

Ljubljana, 3.julij 2019

Zadeva: OSTRO NASPROTOVANJE PREDLAGANI SPREMEMBI ZAKONA O MINIMALNI PLAČI IN PONOVNI VKLJUČITVI DODATKA ZA DELOVNO DOBO V MINIMALNO PLAČO

Spoštovani Predsednik DS RS, spoštovane Svetnice DS RS, spoštovani Svetniki DS RS!

Reprezentativna sindikalna konfederacija in članica ESS KNSS – Neodvisnost ostro nasprotuje predlagani ponovni spremembi  Zakona o minimalni plači v delu, v katerem bi se tretji odstavek 2. člena zakona spremenil tako, da bi se od vseh dodatkov, ki se po sedaj veljavnem zakonu ne vštevajo več v minimalno plačo, izvzel dodatek za delovno dobo, kot predlagajo predstavniki delodajalskih organizacij.

Vlada RS je predlog spremembe sedaj obstoječega zakona,  v katerem je določeno, da se vsi dodatki, določeni z zakonom in drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo,  na pobudo politične stranke Levica sprejela in pred samim sprejemom opravila tudi oceno stanja in razloge za sprejem zakona. Nadalje so bile opravljene tudi ocene finančnih posledic tako glede državnega proračuna, kakor tudi glede na javno finančna sredstva ter v končni fazi tudi na gospodarstvo in Vlada RS je zavzela stališče, da so posledice minimalne v primerjavi s ciljem, ki se  želi doseči s predlagano spremembo, predvsem pa so posledice v celoti premostljive glede na trenutno stanje v gospodarstvu ter nadaljnje napovedi. Takšno stališče je bilo predstavljeno tudi na 314. seji ESS dne 16.11.2018, kjer se je ESS sicer seznanil s predlogom spremembe zakona, ni pa uspel opraviti razprave o predlogu, ker so k temu nasprotovali predstavniki delodajalcev.  Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost Mag. Ksenija Klampfer je na navedeni seji ESS predlog spremembe korektno predstavila in dodala: »Da je dvig minimalne plače po njenem mnenju smiseln in potreben tudi zaradi nedavnega dviga osnovnega minimalnega dohodka posameznikom z vidika ohranjanja razmerij oziroma simulacije za zmanjševanje pasti neaktivnosti.« Zakon je šel preko zakonodajnega postopka in bil sprejet ter je stopil v veljavo 25.12.2018.

Prav tako je ministrica na ustanovni seji Sveta za dostojno delo in socialno varnost z dne 3.6.2019 predstavila  analizo učinkov dviga bruto minimalne plače in izločitve dodatkov na ravni celotnega gospodarstva v letu 2020 ki kaže, da znaša finančni učinek dviga bruto minimalne plače 63,6 mio evrov oz. 0,57 % mase plač (11,1 mrd evrov), izločitev dodatkov pa nadaljnjih 133,5 mio evrov oz. 1,20 % mase plač, skupaj torej 197,1 mio evrov oz. 1,77 % mase plač. Znesek skupnega učinka obeh sprememb na ravni celotnega gospodarstva v skladu z zbirnimi letnimi poročili gospodarskih družb (AJPES) predstavlja 4,7% neto čistega dobička poslovanja gospodarskih družb v letu 2018 (4,2 mrd evrov).

Na podlagi predstavitve analize je Svet za dostojno delo in socialno varnost sprejel sledeči sklep: »Članice in člani Strokovnega sveta za dostojno delo in socialno varnost so se seznanili z analizo učinkov dviga bruto minimalne plače in izločitve dodatkov iz zneska minimalne plače. Ugotavljajo, da so učinki obvladljivi in da je veljavna ureditev minimalne plače primerna.«

Zaradi vsega zgoraj navedenega reprezentativna sindikalna konfederacija KNSS – Neodvisnost ostro nasprotuje predlagani ponovni spremembi zakona, katero na vse mogoče načine poskušajo doseči delodajalske organizacije in apeliramo na vse Svetnice in Svetnike Državnega sveta, da navkljub pozitivnemu mnenju k predlogu delodajalcev, katerega sta podali tako Komisija za gospodarstvo, kakor tudi Komisija za delo, socialne zadeve in invalide, predlagano spremembo zakona in izvzem dodatka za delovno dobo iz dodatkov, ki se ne vštevajo v minimalno plačo, v celoti zavrne.

Nadalje reprezentativna sindikalna konfederacija KNSS – Neodvisnost opominja Svetnice in Svetnike Državnega sveta RS, da delavke in delavci oziroma državljanke in državljani Republike Slovenije v celoti podpirajo sedaj veljavni zakon, zato je Državni svet RS dolžan spoštovati in zagovarjati demokratično stališče večine državljanov, ki so jih postavili na ta odgovorna mesta, da bodo delovali v njihovo korist – torej v korist večine in ne v korist manjšine.

V pričakovanju zavrnitve tega predloga na vaši današnji seji se vam vnaprej zahvaljujemo in vas pozdravljamo,

Evelin Vesenjak
Predsednica
KNSS - neodvisnost

PDF Nasprotovanje spremembi zakona (PDF, 1.5MBb)

PDF Izvleček zapisnika 314. seje ESS (PDF, 3.5MB)

PDF Predlog zakona o dopolnitvi zakona o minimalni plači (PDF, 4.2MBb)

12.10.2018:
Pogajanja o plačah v javnem sektorju - Odgovor predsednika vlade Marjana Šarca na protest sindikatov v zvezi s predstavitvijo analize o plačah

01.07.2018:
KNSS NA 58. SKOKU ČEZ KOŽO V RUDARSKEM VELENJU

V soboto, 30. junija, so se v središču mesta, na Titovem trgu v Velenju, zbrali uniformirani rudarji, od koder so ob 17.30 pod vodstvom komandanta parade krenili proti Mestnemu stadionu Velenje, kjer je potekala že tradicionalna slavnostna prireditev  - 58. skok čez kožo.

V imenu konfederacije KNSS – neodvisnost, kamor je včlanjen tudi sindikat Premogovnika Velenje, se je slavnostne prireditve udeležila Predsednica Evelin Vesenjak, ki se ob tej priložnosti zahvaljuje sindikatoma SPESS in SPESS – PV ter upravi družbe Premogovnika Velenje d.d. za povabilo.

Celotna prireditev nikogar ne pusti ravnodušnega, še posebej nekoga, ki je to mnogo let prej doživljal v svojem domačem kraju. Videti to množico rudarjev v njihovih unikatnih uniformah, kako usklajeno, predvsem pa odločno in odlično korakajo po mestu do stadiona in nato spremljati še tako tradicionalen dogodek, na katerem se čast rudarskega poklica in stanu pokaže v pravi luči. Tu »kamerad ob kameradu« z ramo ob rami korakata medtem, ko si bosta že jutri stala ob strani v jami, več sto metrov pod zemljo.

Na 58. skoku čez kožo so v rudarski stan sprejeli 37 novincev, čez kožo pa je ponovno skočilo tudi 8 upokojenih rudarjev, ki so svoj prvi skok opravili pred 50 leti, kar je bila zanje prav posebna čast.

Častni skakalec je bil na letošnji prireditvi dr. Uroš Bajželj, eden vodilnih slovenskih rudarskih strokovnjakov, ki je svojo poklicno pot posvetil inovativnim rešitvam na področju rudarstva in geotehnologije.

Nagovor rudarjem, novincem in gostom je na stadionu prvi podal generalni direktor Premogovnika Velenje, mag. Ludvik Golob: »Dva praznika v letu sta za rudarje še posebej pomembna – dan rudarjev, ki ga z 58. Skokom čez kožo obeležujemo danes, in dan, ko svoj god praznuje naša zavetnica sv. Barbara. Letos obeležujemo že 143. obletnico začetka pridobivanja premoga in kako častitljiva je ta številka, priča tudi podatek, da smo iz globin Šaleške doline v tem času pridobili že več kot 248 milijonov ton premoga. V naši Skupini se dobro zavedamo, da je za obstoj in razvoj naših družb nujno potreben ustrezen, predvsem pa kakovostno usposobljen kader, katerega že 6 desetletij zagotavljamo tudi v sodelovanju s Šolo za rudarstvo in varstvo okolja Šolskega centra Velenje. Kljub zahtevni situaciji zaposlujemo nove kadre, ki so nujni v procesu pridobivanja premoga. Praznujmo vsi skupaj naš rudarski praznik tako kot znamo – ponosno, pokončno in s spoštovanjem do tradicije, ki nam že desetletja daje kruh. SREČNO!«

Sledil je skok častnega skakalca letošnje prireditve, za katerega se je izkazalo, da je bil boter pri skoku današnjemu generalnemu direktorju, le-ta mu je to čast povrnil tako, da je bil pri njegovem častnem skoku v vlogi botra.

Dr. Uroš Bajželj je eden vodilnih slovenskih rudarskih strokovnjakov, katerega poklicna pot pušča močan pečat na področju rudarstva in geotehnologije. Razvil je novo pod etažno odkopno metodo z uporabo utrjenega zasipa in predlagal ter raziskal uporabo novega osebnega zaščitnega sredstva proti param živega srebra v jamskem zraku. Njegov doprinos na področju odkopnih metod z zasipom še dodatno potrjuje njegovo strokovnost. Njegovo geslo se je glasilo »Rudarstvo je znanost in stroka, brez katere ni napredka«. Poudaril je, da rudarstva ne smemo zamenjevati z onesnaževalcem, saj nove in nove tehnologije omogočajo okolju prijazno rudarjenje, brez katerega ne bi bilo energije. Brez energije pa ne bi bilo razvoja.

In to se pozna tudi na mestu Velenje, ki postaja vse bolj turistično mesto in se uspešno rešuje popolnoma krivičnega pridevnika črnega industrijskega onesnaženega mesta, saj sam Premogovnik Velenje, v sodelovanju z vsemi tremi občinami v tej lepi Šaleški dolini, predvsem pa z občino Velenje, veliko vlaga tudi v samo infrastrukturno ureditev mesta. Priporočamo vam, da se o tem sami prepričate z obiskom te prelepe doline, v kateri so doma delovni in nadvse prijetni ljudje.

Naj vam opišemo še celotno slovesnost skoka čez kožo, ki gre nekako takole:

Rudarji, njihova godba na pihala in njihov oktet, se ob določeni uri zberejo na trgu pri spomeniku Josipa Broza Tita, vsi oblečeni v njihove unikatne uniforme, katerih največja zanimivost je, da imajo 28 gumbov – kar je toliko, kot je štela let njihova zavetnica Sveta Barbara na dan svoje smrti. Pridružijo se jim tudi novinci – tako imenovani »zelenci«. Vsi skupaj formirajo parado, na čelu katere so častni zastavonoše in praporščaki, sledi pihalna godba, za njo pa se razvrstijo rudarji in na koncu še novinci. Povem vam, da jih je lepo videti, kako ubrano in odločno korakajo proti stadionu, njihove roke se vse enako gibljejo in zaradi belih rokavic je prizor te ubranosti zares lep. Ko se približajo stadionu, kjer poteka osrednja prireditev, jih pozdravijo častne salve, katere izvajajo kolegi s pomočjo karbida in sodov.

Na prireditvenem prostoru se razporedijo tako, da praporščaki in zastavonoše, rudarski oktet in rudarska pihalna godba zavzamejo svoja mesta nasproti tribune, na kateri so vabljeni gostje in družinski člani rudarjev ter novincev. Rudarji se nato pridružijo gostom na tribuni, novinci pa se lepo postavijo v pričakovanju svojega skoka. Vodja prireditve, ki dogodek povezuje, pozove najprej slavnostnega govorca, nato se izvede častni skok, kateremu sledijo skoki vseh prič skoka in vseh botrov skoka. Potem svoj prvi skok izvedejo novinci, ki morajo po tradiciji povedati generalije – svoje podatke: ime in priimek, datum rojstva in kraj, od koder prihajajo. Za tem sledi geslo, katerega novinci sestavijo sami in nekateri so pri tem zelo kreativni ter tudi hudomušni. Vse se dogaja na zapoved vodje prireditve in v kolikor gesla, ki jih povedo novinci, zadovoljijo vodjo prireditve, ta skakalce, botre in priče nagradi z vrčkom piva. Nato novinci skočijo s soda, na katerem stojijo, na svoji levi in desni pa imajo priči, ki držita kožo, za njimi pa stoji boter skakalca ter s tem vstopijo v častni rudarski stan. Ko vsi opravijo, izvedejo svoj ponovni skok že upokojeni rudarji. Novinci podajo še svojo častno zaprisego in skok čez kožo je končan.

Seveda je vmes bogat program, katerega vedno na povelje vodje prireditve izvajajo rudarska pihalna godba, ki seveda med drugimi skladbami zaigra vsem poznano rudarsko koračnico in rudarski oktet, ki izvede državno himno in nato še rudarsko himno, doda pa tudi lepo staro tradicionalno rudarsko pesem, ki poboža ušesa vseh na prireditvi. Vsi sodelujoči s svojimi humornimi vložki, med katerimi prednjači vodja prireditve, pa goste nasmejijo in spravijo v zares dobro voljo, ki se kasneje nadaljuje tudi na sami pogostitvi ob stadionu.

Konfederacija KNSS – neodvisnost ob tem želi novincem SREČNO!

Več slik si lahko pogledate TULE.

06.05.2018:
KNSS – NEODVISNOST SE JE UDELEŽILA MEDNARODNEGA KONGRESA V ISTANBULU

KNSS – NEODVISNOST SE JE UDELEŽILA MEDNARODNEGA KONGRESA V ISTANBULU ki sta ga skupaj organizirala Konfederacija javnih uslužbencev Memur-Sen in Inštitut za javno upravo Turčije in Bližnjega vzhoda TODAIE, in je potekal v Istanbulu s sodelovanjem 286 predstavnikov sindikatov iz 154 sindikalnih konfederacij, zvez ali central iz 105 držav. Na kongresu so poleg vabljenih gostov iz vsega sveta ter članov obeh organizacij gostiteljic kongresa prisostvovali tudi turška ministrica za delo in socialno varnost Jülide Sarieroglu, predsednik Konfederacija javnih uslužbencev Memur-Sen Ali Yalçin in generalni direktor Inštituta za javno upravo Turčije in Bližnjega vzhoda TODAIE Prf.Dr Onur Ender Aslan.

Mednarodni kongres o človeku, delu in globalnem tekmovanju, ki sta ga skupaj organizirala Konfederacija javnih uslužbencev Memur-Sen in Inštitut za javno upravo Turčije in Bližnjega vzhoda TODAİE, je potekal v Istanbulu s sodelovanjem 286 predstavnikov sindikatov iz 154 sindikalnih konfederacij, zvez ali central iz 105 držav. Na kongresu so poleg vabljenih gostov iz vsega sveta ter članov obeh organizacij gostiteljic kongresa prisostvovali tudi turška ministrica za delo in socialno varnost Jülide Sarıeroğlu, predsednik Konfederacija javnih uslužbencev Memur-Sen Ali Yalçın in generalni direktor Inštituta za javno upravo Turčije in Bližnjega vzhoda TODAİE Prf.Dr Onur Ender Aslan.

Sindikalni predstavniki iz vsega sveta, ki so se zbrali v Istanbulu, so razpravljali o težavah, s katerimi se sooča človeštvo v želji poiskati rešitev za ta nepravičen sistem, v katerem peščica bogatih nadvladuje ter izkorišča večino revnih, ki v zadnjem času vse bolj prevladuje v svetu.

Na delovnem kongresu je turška ministrica za delo in socialno varnost Jülide Sarıeroğlu, poudarila pomen srečanja in njegov prispevek k borbi za dostojno delo, dostojno plačilo, predvsem pa dostojno življenje vseh ljudi, ki poteka po svetu. Ministrica je v svojem nagovoru izpostavila , da ko se delavstvo po vsem svetu poveže med seboj in s tem pokaže solidarnost do slehernega človeka, to gibanje in solidarnost postaneta močnejša od vseh strategij kapitala.

Predsednik Konfederacije javnih uslužbencev Memur-Sen Ali Yalçın je v ospredje postavil veliko pomembnost medsebojne solidarnosti delavskega gibanja po svetu, predvsem pa je poudaril sledeče: »Tu smo se zbirali, da razpravljamo o problematiki, ki jo doživlja človeštvo – predvsem delavke in delavci širom sveta zato, ker skušamo najti rešitve za ta nepravičen sistem, v katerem peščica bogatih nadvladuje ter izkorišča večino revnih. Verjamem, da bo moč volje po skupnem sodelovanju, ki se bo oblikovala na tem srečanju, prinesla višjo kakovost življenja vsem sedaj zatiranim skupinam, saj smo skupaj v duhu solidarnosti najmočnejši. Prepričan sem, da bo naša skupna, zaključna izjava, sprejeta v obliki resolucije tega srečanja, prvi korak k bistvenim rešitvam našega sveta, ki se duši zaradi kriz in izkoriščanja kapitala.«

Po otvoritveni slovesnosti in govorih se je kongres začel s posameznimi plenumi, ki so jih vodili in izvajali posamezni udeleženci kongresa.

Prvi plenum je obravnaval temo z naslovom: »Socialni dialog za trajnostni razvoj in vlogo sindikatov«;

Drugi plenum je obravnaval temo: »Migracije in izkoriščanje emigrantske cenejše delovne sile«;

Tretji plenum je bil na temo: » Globalna konkurenca in dostojno delo v globaliziranem gospodarstvu ter v še bolj globaliziranem svetu delavstva«:

Četrti, zadnji plenum pa se je osredotočil na zelo pomembno temo z naslovom: » Konec nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu«;

Po vsakem zaključenem plenumu so bili v razpravo, poleg moderatorja posameznega plenuma in govorcev vključeni tudi vsi ostali udeleženci kongresa, ki so v odprti razpravi razpravljali o vseh izpostavljenih vprašanjih na vsako posamezno temo panela ter poskušali osvetliti težave in najti ustrezne rešitve po sistemu dobre prakse posameznih udeležencev.

Zadnje dejanje kongresa je bil podpis dvostranskih sporazumov o sodelovanju med predsednikom Konfederacija javnih uslužbencev Memur-Sen Ali Yalçınom, slovesna predaja daril, ki so jih sindikalne organizacije, udeleženke kongresa, namenile organizatorju, Konfederaciji javnih uslužbencev Memur - Sen.

Konfederacija sindikatov javnih uslužbencev Memur – Sen je podpisala dvostranske sporazume o sodelovanju z 84 sindikalnimi organizacijami in delavskimi gibanji, ki bodo okrepili solidarnost in sodelovanje med strankama sporazuma za dobrobit njihovega članstva širom po svetu.

Mednarodni kongres o človeku, delu in globalnem tekmovanju se je končal z skupinsko sliko vseh udeležencev, na kateri so častno mesto v ospredju zasedli vsi trije zaslužni za organizacijo in izvedbo kongresa in sicer: predsednik Konfederacija javnih uslužbencev Memur-Sen Ali Yalçın, generalni direktor Inštituta za javno upravo Turčije in Bližnjega vzhoda TODAİE Prf.Dr Onur Ender Aslan ter turška ministrica za delo in socialno varnost Jülide Sarıeroğlu.

Več si lahko preberete na spletni strani Konfederacije javnih uslužbencev Memur – Sem, na naslovu: eng.memursen.org.tr/international-congress-on-human-labour-and-global-competition-was-held-in-istanbul

KNSS – neodvisnost se, kot ena od udeleženk kongresa, še enkrat zahvaljuje organizatorju, Konfederaciji javnih uslužbencev Memur – Sen, za povabilo na kongres, ki je obravnaval pomembne in pereče teme celotnega sveta.

Predsednica
Evelin VESENJAK l.r.
 

01.05.2018:
KNSS NEODVISNOST NA POVABILO SINDIKATA SPESS SODELOVALA NA PRVOMAJSKI PRIREDITVI NA GRAŠKI GORI

Predsednica KNSS - Neodvisnost je bila ob letošnjem prazniku Dela s strani kolegov iz sindikata SPESS  povabljena kot slavnostna govornica na Graško goro. Graška gora leži na tromeji treh občin - Velenja, Slovenj Gradca in Mislinje. Znana je po svojih prireditvah, še bolj znana pa je kot tako imenovana Gora jurišev iz časov NOB, na njej pa stoji tudi spomenik kiparja Antuna Avgustinčiča XIV.diviziji in enotam IV: operativne cone, kamor so ob prvomajski prireditvi položili tudi venec. Prireditev je potekala od 11.00 do 17.00 ure na prireditvenem prostoru so se zvrstili, poleg obeh slavnostnih govorcev Predsednice KNSS - Neodvisnosti in župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča tudi pevci iz pevskih zborov MoPZ Kajuh in MoPZ DU Velenje in Pihalni orkester Premogovnika Velenje. Prireditev je povezovala voditeljica Velenjske TV - VTV, Andreja Petrovič, opazni so bili tudi nekateri vidnejši udeleženci prireditve, med katerimi sta bila bivši župan MO Velenje Srečko Meh in Ministrica za obrambo Andreja Katič. Zabava se je nadaljevala ob zvokih ansambla Rosa, tradicionalnemu delavskemu golažu, katerega v celoti financira MO Velenje in to kar 2000 porcij ter obveznih čevapčičih. Slavnostni govor Predsednice KNSS Neodvisnost si lahko preberete tule, ostale fotografije iz prireditve pa so dostopne tule.

Živel 1. in 2. maj - Praznik DELA!

FOTO UTRINKI Z LETOŠNJEGA KRESOVANJA NA GRAŠKI GORI12.01.2018:
SINDIKAT SPESS PRISTOPIL H KONFEDERACIJI KNSS - NEODVISNOST

V petek, 27.maja 2017 je bila v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje slavnostna seja Predsedstva SPESS, Izvrąnega odbora SPESS - PV, Predsedstva KNSS - Neodvisnost in Sveta KNSS - Neodvisnost, na kateri je bila podpisana pogodba o konfederalno pridruľenem članstvu sindikata SPESS h KNSS - Neodvisnost.

Pogodbo sta podpisala Predsednik sindikata SPESS Peter Brąek in Predsednica Konfederacije KNSS - Neodvisnost Evelin Vesenjak.
Predsedniica Konfederacije je ob tem podala tudi svoj pozdravni nagovor novim članom KNSS - Neodvisnost.


FOTO UTRINKI PODPISA POGODBE MED KNSS IN SPESS11.01.2018:
Zakon o preprečevanju pranja denarja: od novembra vpis dejanskih lastnikov

Zakon o preprečevanju pranja denarja: od novembra vpis dejanskih lastnikov – ROK ZA VPIS JE 19.JANUAR 2018

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je bil sprejet lani, med drugim predvideva tudi učinkovitejši nadzor nad dejanskimi lastniki podjetij. Za ta namen bo Agencija za javnopravne evidence (AJPES) vzpostavila poseben Register dejanskih lastnikov. Vanj bodo morali zavezanci vpisati podatke o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov, in sicer prek posebne spletne aplikacije, ki bo začela delovati 19. novembra.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je v slovenski pravni red prenesel evropsko direktivo, ki naj bi med drugim preprečila skrivanje lastništva. Raziskave in afere namreč kažejo, da se skrivanje lastništva zelo pogosto uporablja pri prikrivanju premoženja iz kaznivih dejanj, za utaje davkov, financiranje terorizma in druge protizakonite namene, v poročilu o nevidnih lastnikih pojasnjujejo v Transparency International Slovenia.

Poleg vzpostavitve registra dejanskih lastnikov bo Zakon o preprečevanju pranja denarja poskrbel tudi za povezavo slovenskega registra z drugimi tovrstnimi registri evropskih držav.

Kako Zakon o preprečevanju pranja denarja opredeljuje dejanske lastnike?

Kdo sploh so dejanski lastniki? Zakon o preprečevanju pranja denarja v svojem 33. členu določa, da je dejanski lastnik vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija. To so torej osebe, ki sprejemajo ključne odločitve in uživajo koristi.

Kdo bo moral prek spletne aplikacije vpisati dejanske lastnike?

Kot pojasnjujejo na AJPES, so svoje dejanske lastnike v register dolžni vpisati (Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja turizma jih določa v 35., 36. in 37. členu):

 • gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge),

 • subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, …),

 • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

Ker sindikati sodimo med društva oziroma smo kot pravne osebe tako registrirani, smo se prav tako dolžni vpisati v register. To za vsak sindikat stori odgovorna oseba sindikata, po navadi je to predsednik/ca sindikata, ali pa zanj to opravi pooblaščena računovodska služba, ki pa mora imeti za to posebno pooblastilo s strani odgovorne osebe sindikata.

Spletna aplikacija za vpis podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov v register bo uporabnikom na voljo od 19. 11. 2017 dalje. Vpis pa morajo zavezanci opraviti najkasneje do 19. januarja prihodnje leto, ko bo podatki iz registra tudi dostopni. Za nove poslovne subjekte pa bo rok za vpis v register dejanskih lastnikov 8 dni po vpisu v Poslovni register Slovenije ali davčni register.

Kaj pa, če podatki o lastništvu ne bodo pravilno urejeni? Zakon o preprečevanju pranja denarja predpisuje tudi kazni, ki so visoke! Več o tem pa v nadaljevanju:

Podatki o lastništvu bodo morali biti urejeni

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma je uvedel Register dejanskih lastnikov in poslovnim subjektom naložil novo obveznost – ugotavljanje in vodenje evidence dejanskih lastnikov. Kako bodo morali biti urejeni podatki o lastništvu?

Register dejanskih lastnikov, vodil ga bo AJPES, bo zbirka podatkov o dejanskih lastnikih gospodarskih družb (z izjemo enoosebnih d.o.o.), zadrug, društev, zavodov, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti ali drugih pravnih oseb ter tujih skladov, tujih ustanov ali podobnih pravnih subjektov tujega prava. Delovati bo začel januarja prihodnje leto.

Vzpostavi se bo z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Dejanski lastnik je po zakonu vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

Kateri poslovni subjekti se bodo vpisali v register?

 • gospodarski subjekti (gospodarske družbe in zadruge);

 • neprofitne organizacije (društva, zavodi, politične stranke, verske skupnosti, ustanove);

 • drugi poslovni subjekti, v katerih ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu;

 • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava.

 Izjeme so:

 • samostojni podjetniki posamezniki;

 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost;

 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo;

 • neposredni in posredni proračunski uporabniki;

 • gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Kakšne so obveznosti poslovnih subjektov?

Poslovni subjekti imajo naslednje obveznosti:

 • Ugotoviti morajo podatke o dejanskih lastnikih. Poleg tega morajo vzpostaviti ter upravljati lastno evidenco o dejanskih lastnikih in evidenco hraniti še pet let po tem, ko je osebi prenehalo dejansko lastništvo.

 • V register dejanskih lastnikov morajo vpisati podatke o dejanskih lastnikih (rok: 19. januar 2018). Rok vpisa je 8 dni po vpisu v Poslovni register Slovenije ali davčni register (za vse nove poslovne subjekte) oziroma po nastanku spremembe podatkov. Za pravilnost vpisanih podatkov v registru so odgovorni poslovni subjekti sami.

Kakšne so sankcije, če podatki o lastništvu niso ustrezno urejeni?

Zakon predpisuje tudi denarne kazni, če podatki o lastništvu ne bodo ustrezno urejeni. In sicer od 12.000 do 120.000 evrov, če se ne hrani dokumentacije o dejanskih lastnikih. V primeru, da se dejanski lastnik ne ugotovi in ne vpiše v Register dejanskih lastnikov, pa je zagrožena kazen od 6.000 do 60.000 evrov.

Komu bodo dostopni podatki o lastništvu?

Vsi podatki o lastništvu ne bodo javno in brezplačno dostopni vsem. Brezplačno bodo na spletni strani AJPES dostopni podatki o osebnem imenu, stalnem in začasnem bivališču, o višini lastniškega deleža ali obliki nadzora dejanskih lastnikov ter datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra. Drugi podatki o lastništvu pa bodo dostopni na podlagi zahtevka oziroma izkazanega upravičenega interesa.

Sicer pa bodo podatki o lastništvu dostopni zavezancem, med njimi so denimo tudi računovodski servisi (4. člen zakona). Na ta način se jim omogoči dostop do relevantnih podatkov za potrebe izvajanja ukrepa pregleda stranke. Podatki o lastništvu bodo dostopni tudi organom odkrivanja in pregona, sodiščem in nadzornim organom.

17.12.2017:
Srečno novo leto 2018!

26.06.2017:
Slavnostna podelitev priznanj na temo Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu v letih 2016/17

V organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter pod pokroviteljstvom Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu je v četrtek, 15. 6. 2017, v Mestnem muzeju v Ljubljani potekala slavnostna podelitev priznanj na temo Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu v letih 2016/17«. Priznanje je letos pripadlo družbi Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. (SENG), ki je s projektom Malica ni kava in cigaret navdušila komisijo. Glavni namen projekta je izboljšanje kazalnikov zdravstvenega stanja zaposlenih v družbi in posledično sprememba njihovih prehranjevalnih navad. Komisijo je prepričal inovativen in sodoben pristop k reševanju problema neustreznih prehranjevalnih navad. Pri projektu je aktivno in tvorno sodeloval tudi sindikat KNSS – neodvisnost SENG in Sindikat Severnoprimorske regije KNSS – Neodvisnost.

Podrobnosti o projektu Malica ni kava in cigaret si lahko preberete s klikom na označeni del besedila v obvestilu, slavnostna podelitev priznanj pa bo ohranjena tudi na fotografiji, ki je prav tako dostopna na označenem besedilu v obvestilu.

07.05.2017:
FOTO UTRINKI Z LETOŠNJEGA KRESOVANJA NA ROŽNIKU V ORGANIZACIJI ŠTIRIH REPREZENTATIVNIH SINDIKALNIH CENTRAL

FOTO UTRINKI ROŽNIK 2017

Na tradicionalnem kresovanju na Rožniku, ki je tudi letos potekalo v skupni organizaciji štirirh sindikalnih central, je Predsednica Konfederacije novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost nagovorila udeležence z govorom. Zakljućni del govora Predsednice Konfederacije si lahko ogledate tudi na video posnetku.

05.05.2017:
Čestitamo ob 1. in 2. maju, prazniku dela

16.12.2016:
Srečno novo leto 2017!

04.05.2016:
UTRINKI S KRESOVANJA IN PROSLAVE OB DELAVSKEM PRAZNIKU - 1. MAJU

Oglejte si utrinke z letošnjega kresovanja in proslave ob delavskem prazniku - 1. maju:

04.05.2016:
Ugodna ponudba Turistične agencije Condor Travel za člane sindikata KNSS – Neodvisnost – počitnice na Mljetu

01.04.2016:
POVABILO SINDIKATA KNSS - NEODVISNOST NA KRESOVANJE IN PROSLAVO OB DELAVSKEM PRAZNIKU - 1. MAJU

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, članice in člani sindikata KNSS – Neodvisnost!

Že lansko leto je skupna akcija sedmih reprezentativnih sindikalnih central/zvez/konfederacij podrla mejnik ob tem, da je združila moči pri uspešni akciji za spremembo Zakona o minimalni plači, letos pa nadaljuje s podiranjem mejnikov tudi ob praznovanju našega največjega praznika – Praznika Dela za 1. maj 2016.

Letos bo namreč tradicionalno Kresovanje na Rožniku nad Ljubljano v več barvah, saj prireditev tako za 30. april 2016, ko se prižiga kres, kakor tudi prireditev ob 1. maju s slovesnim in prav tako tradicionalnim govorom ljubljanskega župana letos organizirajo kar štiri reprezentativne sindikalne centrale/zveze/konfederacije in sicer poleg ZSSS tudi KSS Pergam, KSJS in KNSS – Neodvisnost.

Dvodnevna prireditev se bo pričela v soboto, 30. aprila 2016 z zbiranjem udeležencev od 19.00 ure dalje na prizorišču prireditve, udeleženci so vabljeni, da z vseh štirih možnih strani oziroma po vseh štirih možnih poteh pridejo na Rožnik, kar bo simboliki skupnega dalo še dodaten pomen. Ob 20.00 uri bo potekal slavnostni program z nagovorom štirih predstavnikov sindikalnih central/zvez/konfederacij in sicer bo v imenu ZSSS udeležence pozdravila kolegica Lidija Jerkič, predsednica SKEI, s strani KSS Pergam bo udeležence nagovoril Predsednik te konfederacije, kolega Jakob Počivavšek, s strani KSJS bo udeležence nagovorila Magdalena Mustar Pečjak, predsednica Območnega odbora SVIZ za Ljubljano in okolico, v imenu naše Konfederacije novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost pa bom udeležence pozdravila sama, Predsednica KNSS – Neodvisnost.

Med uradnim delom, ki bo trajal do 23.00 ure, bo igral ansambel Orleki, saj bomo ob 22.00 uri vsi štirje govorniki skupaj prižgal kres pred cerkvijo na Rožniku, s čemer nadaljujemo rdečo nit simbolike skupnega dela. Zabava se bo tudi po 23.00 uri nadaljevala z ansamblom Oko (Pavle Kavec) vse do jutranjih ur. Najbolj vzdržljivi lahko počakajo kar na nadaljevanje prireditve praznovanja, torej na nedeljski, prvomajski del prireditve, saj se bo na praznik dela, 1. maj 2016 prireditev nadaljevala ob 9.30 uri s tradicionalnim govorom ljubljanskega župana, g. Zorana Jankoviča, zapel bo Partizanski pevski zbor in zaigrala Litostrojska pihalna godba. Prvomajsko proslavo bo povezoval Boris Kobal, le-tej pa bo sledila veselica z Ansamblom Roka Žlindre in na oba dneva praznovanja, tako v soboto zvečer na kresovanju, kakor tudi v nedeljo dopoldne na veselici bodo člani sindikata dobili malico s sindikalnimi boni. Zato ob prijavi števila udeležencev in želenih bonov za malico ne pozabite potencialnih udeležencev vprašati, ali se bodo udeležili prireditve samo en dan, ali oba dneva, da si naročijo tudi zadostno število bonov tudi za drugi dan. Sindikalno malico bo mogoče dobiti samo za sindikalne bone, plačilo malice na prizorišču ni mogoče.

O vseh podrobnostih boste naknadno obveščeni, prejeli boste tudi plakate, za katere vas bomo prosili, da jih razobesite na oglasnih deskah in povabite k udeležbi čim večje število delavk in delavcev. Seveda so vabljeni tudi njihovi družinski člani, sorodniki in prijatelji.

Vljudno vas naprošam, da mi do četrtka, 14.aprila 2016 pošljete svoje prijave za udeležence in število naročenih bonov za malico, tako za člane sindikata, kakor tudi za dodatne udeležence – družinske člane ali prijatelje članov. Prijavo lahko oddate direktno preko naše spletne strani, kjer je spletna prijavnica, ali na elektronsko pošto administracija@sindikatljubljana-knss.si pošljete skenirano prijavnico.

Vsem najavljenim udeležencem prireditve - članom sindikata in tudi najavljenim dodatnim udeležencem oba dni trajanja dogodka zagotavljamo toplo malico, katero sestavlja kranjska klobasa s prilogo ajvarja, gorčice in čebule ter kruh. Vsi udeleženci prvomajskega kresovanja bodo namreč prejeli bone za navedeno malico, katero bo mogoče dobiti samo z njimi saj, kot že rečeno, plačilo na prireditvi ni mogoče.

Gre za simbolično ceno in sicer je cena te tople malice oziroma bona za člana sindikata samo 1,00 € medtem, ko bo za dodatne udeležence cena malo višja in sicer 2,00 € po udeležencu. Zato vas prosim, da mi torej do četrtka, 14. aprila 2016 preko interaktivne prijavnice na spletni strani ali s pošiljanjem skenirane prijavnice iz priloge na elektronski naslov administracija@sindikatljubljana-knss.si javite število udeležencev prvomajskega kresovanja, da naročimo zadostno število sindikalnih bonov za malico, kakor tudi, da vam jih dostavimo.

Člani vašega sindikata, ki bi se prireditve udeležili in naročili bon za malico lahko s seboj pripeljejo tudi družinske člane, za katere prav tako lahko naročijo bone za malico, kateri pa bodo malo dražji. Ob prijavi torej navedite število udeležencev – članov sindikata in tudi število dodatnih udeležencev.

Torej vabljeni letos na sindikalno kresovanje na Rožniku 2016 in pravočasno prijavite svojo udeležbo ter naročite bone za malico.

Sindikalni pozdrav,

Predsednica
Evelin Vesenjak l.r.

16.12.2015:
Srečno novo leto 2016!

30.07.2015:
PRVEGA SEPTEMBRA ZAČNE TEČI ROK ZA ZBIRANJE PODPISOV PODPORE VOLIVK IN VOLIVCEV ZA SPREMEMBO ZAKONA O MINIMALNI PLAČI!

Prvega septembra začne teči rok za zbiranje podpisov podpore volivk in volivcev za spremembo Zakona o minimalni plači. Po vsej verjetnosti ste že seznanjeni, da je vseh sedem reprezentativnih sindikalnih central v Sloveniji (ZSSS, KSS Pergam, KS90 Slovenije, SZS Alternativa, ZDSS Solidarnost, KSJS in KNSS - Neodvisnost)podalo skupen predlog za spremembo Zakona o minimalni plači, s katerim želimo doseči spremembo zakona v tem smislu, da se iz minimalne plače izvzamejo dodatki za nočno delo, delo ob nedeljah in za delo na praznike ter dela proste dneve po zakonu. Predlog je bil vložen 14.05.2015, skupaj s 29.654 zbranimi podpisi podpore k vloženemu predlogu in na osnovi tega je Predsednik Državnega zbora razpisal zbiranje potrebnih 5.000 podpisov podpore volivcev k predlogu spremembe zakona, ki začne teči natanko 1. septembra 2015.


ZASLUŽIMO SI VEČ KOT MINIMALNO PLAČO - ODDAJ PODPORO SPREMEMBI DEFINICIJE MINIMALNE PLAČE - NATISNI SI USTREZEN OBRAZEC

Navodila KNSS za zbiranje podpisov podpore, sprememba ZminP 2015;

Vzorčni obrazec SLO - kako izpolnimo oz. pravilno izpolnjen obrazec;
Obrazec podpore SLO;
Elektronski obrazec SLO / ITA;
Obrazec podpore SLO/ITA;
Elektronski obrazec SLO / MADŽ;
Obrazec podpore SLO / MADŽ;
Obrazce se lahko s klikom na povezavo odpre v novem oknu brskalnika, kjer jih lahko tudi natisnete s klikom na ikono ali CTRL+P.

Obvestilo pristojnega ministrstva upravnim enotam.


Minimalna plača, ki naj bi bila predvsem varovalka, že nekaj let postaja razdvojevalka. Zakaj se mi poraja takšna trditev? Sam inštitut minimalne plače je bil seveda mišljen povsem drugače, kakor se je s časom zgodilo. Krivica in neenakost med tistimi delavkami in delavci, ki pošteno delajo vsak dan najmanj 8 ur, tedensko 40 ur, mesečno 174 ur in letno 2088 ur, pa njihova osnovna plača še zdaleč ne dosega višine minimalne plače, so v neenakem položaju z tistimi, katerih osnovna plača je nad zakonsko določenim zneskom minimalne plače. Ta neenakost se najbolj pokaže pri dodatkih, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih ali ti. "Delavska ustava", saj naj bi imeli do teh dodatkov pravico vse delavke in delavci, a na žalost je tistim, katerih osnovna plača ne dosega minimalne plače, ta pravica tudi odvzeta. Zato navajam, da naj bi imeli vse delavke in delavci pravico do teh dodatkov, pa je dejansko nimajo.  In to neenakopravnost, ki meji že na neustavnost,  želimo z našim skupnim predlogom odpraviti. S tem, da želimo iz minimalne plače izvzeti dodatke za nočno delo, delo ob nedeljah, praznikih in po zakonu prostih dnevih, sindikati ravnamo zelo razumno, glede na trenutne gospodarske razmere. Resnično pri tem upam, da bo naš razumen predlog tudi pravilno razumljen predvsem pa, da bo naletel na razumevanje tako pri ostalih dveh socialnih partnerjih, kakor tudi in seveda predvsem pri poslancih, od katerih je sprejem predloga najbolj odvisen. Minimalna plača bi morala biti zagotovljena vsem delavkam in delavcem v državi medtem ko tistim, ki delajo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, kar je delo ponoči, ob nedeljah, na praznike in po zakonu proste dni, pripada tudi za to zakonsko določen dodatek. Sprejem našega predloga bi to neenakost odpravil in jim vrnil nepravično odvzeto pravico.

 Letak ZminP (PDF, 868Kb)
 Spremni dopis ZminP (648Kb)

Ljubljana, 30.07.2015, Predsednica KNSS - Neodvisnost Evelin Vesenjak

 
Novosti
 
22.01.2020
DELAVCI, ZAPOSLENI PRI AGENCIJAH IMAJO POPOLNOMA ENAKE PRAVICE, KOT VSI OSTALI DELAVCI – PAZITE SE NAMERNEGA ZAVAJANJA, KI SE GA POSLUŽUJEJO AGENCIJE!
10.01.2020
SPREMEMBA MINIMALNE PLAČE
04.07.2019
ZAHVALA SVETNICAM IN SVETNIKOM DRŽAVNEGA SVETA RS ZA GLASOVANJE PROTI PREDLAGANI SPREMEMBI ZAKONA O MINIMALNI PLAČI
03.07.2019
OSTRO NASPROTOVANJE PREDLAGANI SPREMEMBI ZAKONA O MINIMALNI PLAČI IN PONOVNI VKLJUČITVI DODATKA ZA DELOVNO DOBO V MINIMALNO PLAČO
12.10.2018
Pogajanja o plačah v javnem sektorju - Odgovor predsednika vlade Marjana Šarca na protest sindikatov v zvezi s predstavitvijo analize o plačah

Kontaktni podatki
  Sindikat Ljubljanske regije
KNSS - Neodvisnost

Miklošičeva cesta 38
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 4391810
Fax.: +386 1 4391815
E-pošta:

Stik z nami >>>

   
     
  © 2008 KNSS SINDIKAT Ljubljanska regija. Vse pravice pridržane.
Domov  |  O KNSS  |  Včlanitev v sindikat  |  Zakonodaja  |  Kolektivne pogodbe  |  Sindikalne liste in uredbe  |  Piškotki Stran poganja
EASYWEB