Iskanje po spletni strani: 
 

O projektu in partnerjih

  Domov > Zrno napredka
 

Projekt Zrno do napredka – Z znanjem do učinkovitega socialnega dialoga prepoznava probleme in potrebe vseh ciljnih skupin, tako sindikalnih predstavnikov, predstavnikov združenj delodajalcev in delodajalcev, na območju Notranjske, Gorenjske in Pomurske regije. Reševanja prepoznanih potreb se bomo lotili v okviru načrtovanih projektnih aktivnosti in glede na opredeljene kvantificirane kazalnike.

Z izboljšanjem kompetenc in znanja sindikalnih predstavnikov, predstavnikov združenj delodajalcev in delodajalcev samih, ter analize dobrih praks v tujini, bo projekt trajnostno pripomogel k izboljšanju socialnega dialoga, zaposlovanju ranljivih skupin in posledično k soustvarjanju pogojev za izboljševanje delovnih in življenjskih razmer zaposlenih ter njihovih družin.

Cilji projekta sledijo ključnemu cilju razpisa, ki je »krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva«. 

Cilji projekta so usklajeni s cilji razpisa in se osredotočajo na:
1. krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev za učinkovitejše vodenje socialnega dialoga med ciljnimi skupinami ter na državni in panožni ravni, z izvedbo usposabljanj za ciljne skupine, 
2. pripravo publikacij in na podporo centrom socialnih partnerjev za mirno reševanje sporov, za namen učinkovitega socialnega dialoga med posameznimi socialnimi partnerji in zaposlenimi,
3. vzpostavitev e-učilnice za namen dolgotrajne dostopnosti izobraževalnih vsebin v širokem obsegu,
4. krepitev kompetenčnosti in usposobljenosti sindikatov za namen dolgoročnega zagotavljanja pravnega varstva aktivnega prebivalstva in soustvarjanje boljših delovnih pogojev,
5. ozaveščanje ciljnih skupin o pomenu zdravja in varstva na delovnem mestu ter s tem povezanih delovnih in življenjskih pogojev, ki vplivajo na učinkovitost zaposlenih. 

Prijavitelj projekta je Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost, partnerja projekta pa Svet gorenjskih sindikatov in Pomurska gospodarska zbornica.

Partnerji projekta

Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost

Konfederacija Novih Sindikatov Slovenije – Neodvisnost (KNSS – Neodvisnost) je ena od reprezentativnih sindikalnih central v RS in zaradi tega tudi članica Ekonomsko socialnega Sveta (ESS). Ustanovljena je leta 1990, kot ena prvih pluralnih sindikalnih organizacij. Kot že njeno ime pove, gre za konfederacijo, ki združuje kolektivno članstvo, to so sindikati regij, sindikati dejavnosti in samostojni sindikati, ki se h konfederaciji pridružijo s konfederalno pogodbo. Ves čas svojega delovanja sodelujemo pri sistemski zakonodaji s področja delovnega prava in sicer: ZDR, ZPIZ, ZUTD, ZID, ZRSin, ZKolP in ZMinP. 

V dejavnostih, v katerih je konfederacija reprezentativna:
• sodelujemo pri kolektivnih pogodbah na državni ravni,
• sodelujemo pri pripravi Podjetniških kolektivnih pogodb pri večjih sindikatih,
• svojim članom zagotavljamo delovno pravno zaščito in zastopanje na delovnem sodišču, kot tudi na socialnem sodišču,
• za kolektivne člane skrbimo s strokovno in pravno pomočjo, svetovanji, izobraževanji in obveščanjem o vseh pomembnih novostih.

Svet gorenjskih sindikatov

Temeljno poslanstvo Sveta gorenjskih sindikatov (SGS) je soustvarjanje boljših delovnih in življenjskih razmer zaposlenih in njihov družin, kar dosegamo s spodbujanjem sporazumevanja in dogovarjanja – socialnega partnerstva, tako v odnosu do državnih organov in institucij, kot do posameznih delodajalcev ali njihovih združenj. 

Ker naši sindikati delujejo znotraj posameznega podjetja, so vsakodnevno v stiku s člani, kar omogoča takojšnje zaznavanje težav oziroma sprememb in posledično tudi takojšnje ukrepanje. S tem namenom svojim članom zagotavljamo vso potrebno pravno in drugo strokovno pomoč. SGS skupaj s podjetniškimi sindikati zagotavlja visok standard pravne in socialne varnosti članov, ki jo dosegamo z rednim delom in takojšnjim odzivanjem na težave in spremembe v podjetjih. 

Naše delovanje oziroma vsakodnevne aktivnosti za nudenje podpore članom se odvijajo na kolektivnem in individualnem nivoju.

Pravna služba pripravlja predloge oziroma sodeluje v postopku sprejemanja ali nadgradnje podjetniških kolektivnih pogodb, pri čemer se dogovarjamo za višji nivo pravic od tistega, ki je določen s KP dejavnosti oziroma z zakonom. Sodelujemo v postopkih za sprejem dogovorov ter pravilnikov, ki urejajo področje delovnih razmerij. 

Na individualnem nivoju so naši člani v skladu z veljavnimi akti SGS, deležni brezplačne pravne zaščite, svetovanja in zastopanja v zvezi z delovnimi razmerji, kar pomeni, da člane brezplačno zastopamo v podjetju ter na sodišču, kadar uveljavljajo ali ščitijo svoje pravice iz delovnega razmerja. 

Našim članom in sindikalnim zaupnikom želimo omogočiti širši dostop do različnih oblik vseživljenjskega učenja, zato izvajamo oziroma organiziramo različna predavanja, izobraževanja in posvete, pri čemer sodelujemo tudi z zunanjimi izvajalci. Večji del naših izobraževanj je namenjen predstavnikom podjetniških sindikatov oziroma nosilcem sindikalnih funkcij, tako da so lahko kompetentni partnerji delodajalcem. 

Pomurska gospodarska zbornica

Pomurska gospodarska zbornica zastopa interese regijskega gospodarstva, svetuje, informira, ponuja poslovne storitve in izvaja javna pooblastila.

Naša naloga je sprejemati pobude, potrebe in predloge s strani gospodarskih subjektov ter širše javnosti. Z izgradnjo učinkovitega poslovnega okolja in v povezavi z ostalimi sorodnimi regijskimi inštitucijami smo nosilec in usmerjevalec gospodarskega razvoja regije ter ustvarjalec regijskih priložnosti. Članice Pomurske gospodarske zbornice predstavljajo več kot 70 odstotkov kapitala, prihodkov in zaposlenih v regiji, zaradi česar je naša institucija najvplivnejši mnenjski voditelj v Pomurju.

Naše poslanstvo je združevanje in povezovanje podjetij, ki imajo ugled v regiji in širše in ki se želijo aktivno vključevati v oblikovanje pomurskega poslovnega okolja.

Vizija naše prihodnosti je ostati najmočnejša nevladna organizacija v regiji, ki jasno in prepoznavno komunicira svoja stališča in predloge in ki se z aktivnostmi družbeno odgovorno vključuje v razvoj regije.

Pomurska gospodarska zbornica podjetjem ponuja:

- kakovostne poslovne informacije s področja davkov, financ, delovnih razmerij in zakonodaje,
- seminarje in delavnice s področja izobraževanja zaposlenih in razvoja kadrov,
- pomoč pri pridobivanju listin in potrdil za nemoteno poslovanje na slovenskem in tujem trgu,
- informacije o najnovejših zakonodajnih spremembah in razpisih,
- izmenjavo dobrih poslovnih praks s sodelovanjem v delovnih skupinah, sekcijah, odborih in komisijah,
- informacije o storitvah za promocijo podjetij,
- navezovanje poslovnih stikov in povezav ter poslovno-promocijske dejavnosti,
- podporo in sodelovanje pri načrtovanju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
- alternativno razreševanje sporov (mediacija, arbitraža).

 
Dodatne vsebine
 
Gradiva
Novice in dogodki

Novosti
 
03.07.2023
Spoštovani Rudarji!
03.07.2023
Drejčnik Andrej govori - Mile Klopčič
01.09.2022
Krepitev razvoja na zmogljivosti sindikata in kolektivna pogajanja (Mavrovo, Severna Makedonija 1. - 4.9.2022)
15.05.2022
Balkanski vrh - Prihodnost dela v senci krize (Istanbul, Turčija 15. - 19.5.2022)
06.05.2022
V zakulisju - sindikati in oblast v očeh Evelin Vesenjak

Kontaktni podatki
  KNSS - Neodvisnost
Miklošičeva cesta 38
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 4391810
Fax.: +386 1 4391815
E-pošta:

Stik z nami >>>

   
     
  © 2008 KNSS - Neodvisnost. Vse pravice pridržane.
Domov  |  O KNSS  |  Včlanitev v sindikat  |  Zakonodaja  |  Kolektivne pogodbe  |  Sindikalne liste in uredbe  |  Piškotki Stran poganja
EASYWEB